logo

PRIVACY VERKLARING

 

Organisatie

 

Diagram (Diagnostic Research and Management) is een ISO 9001 gecertificeerde research organisatie opgericht in 1996 in Zwolle, bestaande uit twee bedrijfseenheden:

  • Contract Research Organisatie/Corelab (CRO/Corelab)
  • Site Management Organisatie (SMO)

De full-service CRO richt zich vooral op onderzoekers in binnen- en buitenland en op de medische/industriële markt, en de SMO op de onderzoekers van Isala te Zwolle. Diagram kan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek faciliteren. In de afgelopen jaren heeft Diagram noemenswaardige expertise opgebouwd in het faciliteren van cardiovasculair onderzoek en heeft de ambitie om expertise te ontwikkelen in andere onderzoeksgebieden. 

 

Doel

 

Het doel van deze verklaring is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens binnen alle bedrijfseenheden van Diagram.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Om aan wettelijke en zakelijke verplichtingen te voldoen, verzamelt Diagram persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om klinisch wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en de dienstverlening te verbeteren. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met deze verklaring op zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor gerechtvaardigde doeleinden gebruikt. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van beroep tot geheimhouding zijn verplicht.

 

Informatieplicht

 

De patiënt wordt vóór het moment van verkrijgen van de persoonsgegevens het doeleinde medegedeeld waarvoor deze zijn bestemd. Dit wordt vooraf gedaan indien de omstandigheden dit toelaten en anders bij de eerste gelegenheid. De patiënt wordt geïnformeerd over zijn rechten en plichten middels een persoonlijk gesprek en het Informed Consent.

Klanten worden geïnformeerd over de gegevensbescherming middels de privacy verklaring van Diagram.

 

Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens van patiënten worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Geanonimiseerde persoonsgegevens blijven bewaard in het belang van het klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Diagram bewaard persoonsgegevens van klanten om diensten te kunnen verlenen en de relatie met de klant te onderhouden. In overeenstemming met wettelijke verplichtingen zullen de persoonsgegevens desgewenst worden verwijderd.

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Diagram heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens van patiënten en klanten te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Rechten van de betrokkenen

 

Patiënten en klanten hebben zelf de controle over de persoonsgegevens die door Diagram worden verzameld en verwerkt. De betrokkene heeft het recht op:

  • Inzage van persoonsgegevens: op verzoek kan de betrokkene inzage verkrijgen in de persoonsgegevens of een digitaal afschrift ontvangen van de opgeslagen persoonsgegevens (data portabiliteit). Voor een afschrift van een dossier kan Diagram een vergoeding vragen. Een verzoek om inzage of afschrift kan schriftelijk worden aangevraagd bij de functionaris gegevensbescherming van Diagram
  • Aanvulling of correctie van persoonsgegevens: de gegevens kunnen worden aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens. Dit kan indien deze feitelijk onjuist in de verwerking voorkomen. Het verzoek kan schriftelijk ingediend worden bij de functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming draagt er zorg voor dat een verzoek tot correctie of aanvulling zal worden uitgevoerd
  • Vernietiging van persoonsgegevens: de betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van zijn gegevens. De functionaris gegevensbescherming draagt zorg voor een bericht aan de verzoeker waarin vermeld staat of aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed. De functionaris gegevensbescherming vernietigt de gegevens, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is

 

Contact

 

Indien de betrokkene een verzoek wil indienen tot inzage, aanvulling, correctie of vernietiging van persoonsgegevens of indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd, kan hij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van Diagram:

Sonja Postma, PhD 
F.G. nummer: FG000964

Dokter Stolteweg 96
8025 AZ Zwolle
Tel: +31 (0)38-4262999
s.postma@diagram-zwolle.nl